Een pan-Europese coöperatie voor een radicale transformatie naar sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en democratie

Welkom bij de CosmoPolitieke Coöperatie!

Samenvatting:

De CosmoPolitieke Coöperatie is een organisatie die positieve veranderingen teweeg wil brengen in de Europese Unie en daarbuiten door individuen te ondersteunen en het bestaande economische, sociale en politieke systeem te transformeren naar een radicaal rechtvaardige, duurzame, democratische en gelukkige samenleving, genaamd het Samenleving van Overeenstemming. Het Samenleving van Overeenstemming is gebaseerd op pan-Europese democratie, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid. De Coöperatie vertrouwt op een hoogwaardige IT-infrastructuur om u verschillende manieren voor mensen om betrokken te raken te kunnen bieden op steeds hogere participatieniveaus, van het ontvangen van een nieuwsbrief tot volwaardig lid worden en deelnemen aan besluitvormingsprocessen.

De Coöperatie ondersteunt individuen die op weg willen naar een duurzamer en gelukkiger leven. De Coöperatie biedt begeleiding bij het meten van vooruitgang op weg naar duurzaamheid en biedt praktische hulpmiddelen en training.

De Coöperatie werkt met verschillende instrumenten van collectieve actie die lijken op die van verenigingen, bedrijven en vakbonden, binnen het bestaande economische, sociale en politieke systeem. De Coöperatie streeft er ook naar dit systeem te transformeren, met behulp van democratische middelen en volgens een "30-40-50 Strategie" om pan-Europese democratie, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid te bereiken tegen respectievelijk 2030, 2040 en 2050.

De Coöperatie werkt democratisch als een Europese Coöperatieve Vennootschap en bevordert een coöperatieve en respectvolle werkomgeving waarin iedereen bijdraagt aan het gemeenschappelijke werk. Het is een deliberatieve democratie, die leden de middelen geeft om te discussiëren en van elkaar te leren om effectieve beslissingen te nemen.

Laten we bouwen aan een paneuropese coöperatie voor de radicale transformatie van individuen en de samenleving in de richting van sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en democratie:

 • we ondersteunen mensen in hun transitie;
 • we transformeren de economie, de maatschappij en het politieke systeem fundamenteel naar sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en democratie;
 • we werken democratisch op pan-Europese schaal, volgens het statuut van de Europese Coöperatieve Vennootschap non-profit.

Laten we mensen verenigen die samenwerken - die samenwerken - op een democratische manier, op de schaal van de Europese Unie, om onze visie van een rechtvaardige, duurzame en gelukkige samenleving voor de 21e eeuw, de Samenleving van Overeenstemming, werkelijkheid te maken in 2050 of eerder. De Samenleving van Overeenstemming is gebaseerd op drie elkaar ondersteunende pijlers: (1) pan-Europese democratie, in alle openbare instellingen en particuliere organisaties (inclusief ondernemingen met winstoogmerk); (2) sociale rechtvaardigheid en vertrouwen in de toekomst voor iedereen; (3) duurzaamheid van het milieu, in het bijzonder: een broeikasgasuitstoot onder nul. De Accord Society verschilt radicaal van onze huidige samenleving - ten goede! Het is ook het positieve alternatief voor de wereldwijde ineenstorting waar we op afstevenen als we de globale uitdagingen van de XXI eeuw niet aanpakken.

Wij bieden iedere EU-burger, dus ook u, de middelen om, nu of later, alleen of met anderen, met de intensiteit die u kiest, te werken aan deze doelen van pan-Europese democratie, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid. Onze hoogwaardige IT-infrastructuur en ons statuut van Europese coöperatie (SCE) geven ons de mogelijkheid om u, op een verenigde manier op EU-niveau, een zeer breed scala aan actiemiddelen aan te bieden, op alle schalen:

 • als een vereniging, het ontwikkelen en verspreiden van hulpmiddelen voor individuele en collectieve transities naar ecologische en sociale duurzaamheid;
 • als een vakbond, het aangaan van een 'duurzaamheidsdialoog' met de leiders van de bedrijven of organisaties waarin we werken of waarmee we samenwerken, om hen aan te sporen hun transitie te intensiveren
 • als bedrijf, een duurzaam product- of dienstenaanbod creëren waar er geen is;
 • als politieke organisatie, actief deelnemen aan de transformatie, via democratische middelen, van het huidige wetgevende, budgettaire en regelgevende kader.

Wij stellen je vier niveaus voor van toenemende deelname aan het leven van onze Coöperatie:

 1. als Luisteraar ontvang je onze nieuwsbrief (inschrijven);
 2. als Donateur draag je bij aan het succes van onze activiteiten (doneer hier);
 3. Als lid van onze Gemeenschap neem je deel aan onze discussies op onze interne werkruimte (registreer je hier);
 4. als Coöperator ben je een volwaardig lid van onze Coöperatie en neem je deel aan al onze besluitvormingsprocessen, volgens democratische procedures van wereldklasse (registreer je hier).

Wij ondersteunen individuen in hun transitie naar een rechtvaardig, duurzaam en gelukkig leven.

Wij ondersteunen alle burgers, inclusief u, die zich nu, zonder de noodzaak om te coördineren met anderen of te wachten op politieke beslissingen, willen inzetten voor een overgang naar een meer rechtvaardig, duurzaam en gelukkig leven.

Daartoe:

Onze coöperatieve actie transformeert de economie, de samenleving en het politieke systeem radicaal in de richting van de Samenleving van Overeenstemming.

Door samen te handelen als leden van een coöperatie, benutten we de kracht van collectieve actie. Dit stelt ons in staat om een veel bredere actieradius te hebben dan mogelijk is op individueel niveau.

We beginnen nu te handelen, binnen het bestaande systeem. Laten we dit systeem radicaal omvormen, democratisch, wanneer de structuren ervan de opbouw van de Samenleving van Overeenstemming in de weg staan.

We beginnen nu te handelen, binnen het bestaande systeem

Laten we nu beginnen met handelen, binnen het bestaande wettelijke, regelgevende en budgettaire kader:

 1. elkaar steunen in onze projecten van samenwerking transformatie van de economie en samenleving naar de Samenlevning van Overeenstemming;
 2. collectief de acties definiëren van die organisatie of economische sector waarin we werken of waarmee we verbonden zijn op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid, die we "Duurzaamheidsacties" noemen, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders, en om deze acties collectief te verdedigen op EU-niveau in een "duurzaamheidsdialoog" met het management van de organisatie, die een betekenis geeft aan ons werk en de fierheid van het werken in deze organisatie of in deze sector herstelt; en
 3. als organisatie betrokken zijn bij prototypes voor ondernemers die de voorlopers zijn van de economische activiteiten die zullen worden gemainstreamd in de Samenleving van Overeenstemming.

We transformeren het systeem radicaal

Wanneer het huidige wettelijke, regelgevende en budgettaire kader de implementatie van de kenmerken van de Akkoordmaatschappij belemmert, transformeren we dit kader op een democratische manier, waarbij we bestaande politieke instellingen, van de gemeente tot de Europese Unie, inzetten voor de Akkoordmaatschappij.

Het transformatieproces dat we stimuleren volgt een '30-40-50_Strategie' voor de lange termijn en een OntwikkelPlan concreet met mijlpalen voor de korte termijn.

Om deze '30-40-50-strategie' te implementeren:

 1. overheidsbeleid dat leidt tot de Samenleving van Overeenstemming en dat is verankerd in de 30-40-50 Strategie, en we ondersteunen dit in het publieke debat;
 2. We nemen deel aan de democratische politieke verkiezingen op alle niveaus van openbare instellingen, van de gemeente tot de Europese Unie, bepleiten ons openbaar beleid, passend bij dit niveau van openbare instelling, in deze verkiezingen en winnen verantwoordelijke posities in vergaderingen en regeringen;
 3. We oefenen politieke verantwoordelijkheid uit in openbare instellingen op alle niveaus om dit beleid te implementeren en zo de Europese Unie en de samenleving te transformeren in de richting van de Accord Society door de krachtige en geconcentreerde middelen en instrumenten van de openbare macht te mobiliseren: openbare regelgeving, belastingen, openbare uitgaven en investeringen.

Wij werken democratisch, volgens de statuten van een Europese Coöperatieve Vennootschap

 • Re realiseren zelf, met onze eigen middelen en door elkaar te steunen, alle acties binnen het bereik van onze individuele en collectieve capaciteiten, die de ontwikkeling van de Samenleving van Overeenstemming bevorderen;
 • We werken op een samenwerkende manier en in een geest van wederzijds respect, vriendelijkheid, aanmoediging en steun, in een veilige en betrouwbare ruimte, waar iedereen bijdraagt aan het gemeenschappelijke werk naar gelang van zijn middelen en mogelijkheden;
 • We realiseren samen wat we alleen nooit zouden kunnen: we ondersteunen elkaar in de individuele transformatie naar een rechtvaardig en duurzaam leven; we transformeren de economie, de maatschappij en het politieke systeem op grote schaal - tot en met de Europese Unie - in de richting van de Samenleving van Overeenstemming;
 • We passen het democratische principe 'één persoon, één stem' strikt toe in al onze besluitvormingsprocessen, in de drie belangrijkste fasen van initiatief, verandering en selectie van acties. Daarom garanderen onze processen en instrumenten een eersteklas interne democratie;
 • Onze democratie is deliberatief: we geven onszelf de middelen en tools (vooral software) om vrij en grondig met elkaar te discussiëren, van elkaar te leren en zo vooruitgang te boeken in kennis en reflectie, om vervolgens beslissingen te nemen waarbij de hele organisatie betrokken is en die effectief worden geïmplementeerd;
 • Door onze status als Europese Coöperatieve Vennootschap vormen we een unieke pan-Europese organisatie die in elke EU-lidstaat wordt erkend als coöperatie.

JIJ kunt bijdragen, met jouw ervaring, jouw waarden, jouw ambities, om de Europese Unie en de wereld ten goede te veranderen.

Kies het niveau van betrokkenheid dat het beste bij je past:

 1. Luisteraar: Meld je aan voor onze nieuwsbrief
 2. Donor: Een donatie doen
 3. Lid van onze gemeenschap: Registreer je hier en neem deel aan onze discussies
 4. Cooperator: Registreer je hier en neem deel aan al onze beslissingen, inclusief het initiëren, wijzigen en selecteren van alle acties die de coöperatie en haar bronnen gebruiken.

"Kosmopolitiek: bijvoeglijk naamwoord. Dat kwesties bekijkt vanuit het gezichtspunt van een wereldburger"..