Ogólnoeuropejska spółdzielnia na rzecz radykalnej transformacji w kierunku sprawiedliwości społecznej, zrównoważonego rozwoju i demokracji

Witamy w Kosmopolitycznej Spółdzielni!

Podsumowanie:

Kosmopolityczna Spółdzielnia to organizacja, która chce dokonać pozytywnych zmian w Unii Europejskiej i poza nią poprzez wspieranie jednostek i przekształcanie istniejącego systemu gospodarczego, społecznego i politycznego w kierunku radykalnie sprawiedliwego, zrównoważonego, demokratycznego i szczęśliwego społeczeństwa, zwanego Społeczeństwem Porozumienia. Społeczeństwo Porozumienia opiera się na ogólnoeuropejskiej demokracji, sprawiedliwości społecznej i zrównoważonym rozwoju środowiska. Spółdzielnia opiera się na infrastrukturze informatycznej wysokiego poziomu, aby móc oferować różne sposoby zaangażowania się na coraz wyższych poziomach uczestnictwa, od otrzymywania newslettera do zostania pełnoprawnym członkiem i uczestniczenia w procesach decyzyjnych.

Spółdzielnia wspiera osoby fizyczne, które chcą dążyć do bardziej zrównoważonego i szczęśliwego życia. Zapewnia wskazówki dotyczące mierzenia postępów w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz oferuje praktyczne zasoby i szkolenia.

Spółdzielnia pracuje przy użyciu różnych narzędzi zbiorowego działania, przypominających te stosowane przez stowarzyszenia, firmy i związki zawodowe, w ramach istniejącego systemu gospodarczego, społecznego i politycznego. Spółdzielnia ma również na celu przekształcenie tego systemu, przy użyciu demokratycznych środków i zgodnie ze "Strategią 30-40-50", aby osiągnąć ogólnoeuropejską demokrację, sprawiedliwość społeczną i zrównoważony rozwój środowiska odpowiednio do 2030, 2040 i 2050 roku.

Spółdzielnia działa demokratycznie jako Spółdzielnia europejska, wspierając oparte na współpracy i szacunku środowisko pracy, w którym każdy przyczynia się do wspólnej pracy. Jej demokracja jest deliberatywna, dając członkom możliwość dyskusji i uczenia się od siebie nawzajem w celu podejmowania skutecznych decyzji.

Budujemy panoeuropejską spółdzielnię na rzecz radykalnej transformacji jednostek i społeczeństwa w kierunku sprawiedliwości społecznej, zrównoważonego rozwoju i demokracji, co oznacza, że:

 • wspieramy jednostki w ich transformacji;
 • radykalnie przekształcamy gospodarkę, społeczeństwo i system polityczny w kierunku sprawiedliwości społecznej, zrównoważonego rozwoju i demokracji;
 • działamy demokratycznie w skali ogólnoeuropejskiej, zgodnie z ogólnoeuropejskim statutem non-profit Spółdzielni Europejskiej.

Łączymy ludzi, którzy pracują i działają razem - którzy współpracują - w demokratyczny sposób, w skali Unii Europejskiej, w celu urzeczywistnienia naszej wizji sprawiedliwego, zrównoważonego i szczęśliwego społeczeństwa XXI wieku, Społeczeństwa Porozumienia, w 2050 roku lub wcześniej. Społeczeństwo Porozumienia opiera się na trzech wzajemnie wspierających się filarach: (1) pan-europejskiej demokracji, we wszystkich instytucjach publicznych i organizacjach prywatnych (w tym firmach astawionych na zysk); (2) sprawiedliwości społecznej i zaufaniu do przyszłości dla wszystkich; (3) zrównoważonym rozwoju środowiska, w szczególności: Emisja gazów cieplarnianych poniżej zera netto. Społeczeństwo Porozumienia radykalnie różni się od naszego współczesnego społeczeństwa - na lepsze! Jest to również pozytywna alternatywa dla globalnego upadku, do którego zmierzamy, jeśli nie zajmiemy się globalnymi wyzwaniami XXIwieku.

Zapewniamy każdemu obywatelowi UE, w tym Tobie, środki do działania, teraz lub później, samodzielnie lub z innymi, z wybraną przez siebie intensywnością, w kierunku tych celów ogólnoeuropejskiej demokracji, sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju środowiska. Nasza wysokiego poziomu infrastruktura IT i nasz statut jako spółdzielni europejskiej (SCE) dają nam możliwość zaoferowania, w ujednolicony sposób na poziomie Unii Europejskiej, bardzo szerokiego zakresu środków działania, we wszystkich skalach:

 • jako stowarzyszenie, poprzez opracowywanie i rozpowszechnianie narzędzi do indywidualnej i zbiorowej transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego;
 • jako związek zawodowy, poprzez angażowanie się w "dialog na temat zrównoważonego rozwoju" z kierownictwem firm lub organizacji, w których pracujemy lub z którymi współpracujemy, w celu skłonienia ich do zintensyfikowania transformacji;
 • jako firma, tworząc zrównoważoną ofertę produktów lub usług tam, gdzie jej nie ma;
 • jako organizacja polityczna, aktywnie uczestnicząc w transformacji, za pomocą środków demokratycznych, obecnych ram legislacyjnych, podatkowych i regulacyjnych..

Proponujemy Ci cztery poziomy coraz większego uczestnictwa w życiu naszej Spółdzielni:

 1. jako Słuchacz będziesz otrzymywać nasz newsletter (zapisz się tutaj);
 2. jako Darczyńca, przyczynisz się do sukcesu naszych działań (przekaż darowiznę tutaj);
 3. jako Członek naszej Społeczności, weźmiesz udział w naszych dyskusjach na naszej wewnętrznej przestrzeni roboczej (zarejestruj się tutaj);
 4. jako Współpracownik, będziesz pełnoprawnym członkiem naszej Spółdzielni i będziesz uczestniczyć we wszystkich naszych procesach decyzyjnych, zgodnie ze światowej klasy procedurami demokratycznymi (zarejestruj się tutaj).

Wspieramy jednostki w ich przejściu do sprawiedliwego, zrównoważonego i szczęśliwego życia

Wspieramy wszystkich obywateli, w tym ciebie, którzy chcą zaangażować się teraz, bez konieczności koordynowania działań z innymi lub czekania na decyzje polityczne, w przejście do bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego i szczęśliwego życia.

W tym celu:

Nasze wspólne działania radykalnie przekształcają gospodarkę, społeczeństwo i system polityczny w kierunku społeczeństwa porozumienia

Działając wspólnie jako członkowie spółdzielni, wykorzystujemy siłę działania zbiorowego. Otwiera to przed nami znacznie szerszy zakres działań niż to, co jest możliwe w skali jednostki.

Zaczynamy działać teraz, w ramach istniejącego systemu. Radykalnie przekształcamy ten system, demokratycznie, gdy jego struktury stoją na drodze do zbudowania Społeczeństwa Porozumienia.

Zaczynamy działać już teraz, w ramach istniejącego systemu

Zaczynamy działać już teraz, w ramach istniejących ram prawnych, regulacyjnych i budżetu publicznego, poprzez:

 1. wspieranie się nawzajem w naszych projektach kooperacyjnych które przekształcają gospodarkę i społeczeństwo w kierunku Społeczeństwa Porozumienia;
 2. zdefiniowanie zbiorowo, w organizacjach lub sektorach gospodarczych, w których pracujemy lub z którymi jesteśmy związani, działań tej organizacji lub tego sektora gospodarczego na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego, które nazywamy "Działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju organizacji lub sektorów", biorąc pod uwagę interesy wszystkich zainteresowanych stron i broniąc tych działań zbiorowo w skali Unii Europejskiej w "dialogu zrównoważonego rozwoju" z kierownictwem organizacji, co czyni naszą pracę znaczącą ponownie i przywraca nam dumę z pracy w tej organizacji lub sektorze; oraz
 3. zaangażowanie się jako organizacja w prototypy przedsiębiorczości, które są prekursorami działalności gospodarczej, która będzie głównym nurtem w Społeczeństwie Porozumienia.

Radykalnie przekształcamy system

Gdy istniejące ramy prawne, regulacyjne i budżetowe utrudniają wdrażanie cech Społeczeństwa Porozumienia, przekształcamy te ramy demokratycznie, wykorzystując istniejące instytucje polityczne, od gminy po Unię Europejską, w kierunku Społeczeństwa Porozumienia.

Promowany przez nas proces transformacji opiera się na długoterminowej "Strategii 30-40-50" i konkretnym Planie Rozwoju z krótkoterminowymi kamieniami milowymi.

W celu wdrożenia tej "strategii 30-40-50":

 1. Zdefiniujemy polityki publiczne prowadzące do Społeczeństwa Porozumienia i zintegrowane ze Strategią 30-40-50 oraz wspieramy je w debacie publicznej;
 2. Uczestniczymy w demokratycznych wyborach politycznych na wszystkich poziomach instytucji publicznych, od gminy po Unię Europejską, wspieramy w tych wyborach nasze polityki publiczne, dostosowane do tego poziomu instytucji publicznych, i zdobywamy odpowiedzialne stanowiska w zgromadzeniach i rządach;
 3. We exercise political responsibilities in public institutions at all levels, to implement these policies  and thus transform the European Union and society towards the Society of Agreement, by mobilizing the powerful and concentrated resources and instruments of public power: regulacji publicznych, opodatkowania, wydatków publicznych i inwestycji.

Działamy demokratycznie, zgodnie z ogólnounijnym statutem Spółdzielni Europejskiej

 • Wykonujemy samodzielnie, z własnych zasobów i wzajemnie się wspierając, wszystkie działania w ramach naszych indywidualnych i zbiorowych możliwości, które sprzyjają rozwojowi Społeczeństwa Porozumienia;
 • Pracujemy w sposób kooperatywny i w duchu wzajemnego szacunku, życzliwości, zachęty i wsparcia, w bezpiecznej i godnej zaufania przestrzeni, w której każdy wnosi wkład we wspólną pracę zgodnie ze swoimi środkami i zasobami;
 • Osiągamy wspólnie to, czego nigdy nie moglibyśmy zrobić w izolacji: wspieramy się nawzajem w naszej indywidualnej transformacji w kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego życia; przekształcamy gospodarkę, społeczeństwo i system polityczny na dużą skalę - aż do Unii Europejskiej - w kierunku społeczeństwa porozumienia;
 • Rygorystycznie stosujemy demokratyczną zasadę "jedna osoba, jeden głos" we wszystkich naszych procesach decyzyjnych, na trzech kluczowych etapach inicjatywy, poprawek i wyboru działań. Aby to osiągnąć, nasze procesy i narzędzia zapewniają pierwszą w swojej klasie demokrację wewnętrzną;
 • Nasza demokracja jest deliberatywna: dajemy sobie środki i narzędzia (w szczególności oprogramowanie), aby swobodnie i dogłębnie dyskutować między sobą, uczyć się od siebie nawzajem, a tym samym rozwijać naszą wiedzę i refleksję, a następnie podejmować decyzje, które angażują całą naszą organizację i są skutecznie wdrażane;
 • Stanowimy, na mocy naszego statusu jako spółdzielni europejskiej, jednolitą ogólnoeuropejską organizację uznawaną w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej za spółdzielnię.

Ty, dzięki swojemu doświadczeniu, wartościom i aspiracjom, możesz przyczynić się do zmiany Unii Europejskiej i świata na lepsze.

Wybierz poziom zaangażowania, który najbardziej Ci odpowiada:

 1. Słuchacz: Zapisz się do naszego newslettera
 2. Darczyńca: Przekaż darowiznę
 3. Członek naszej społeczności: Zarejestruj się tutaj i bierz udział w naszych dyskusjach
 4. Współpracownik: Zarejestruj się tutaj i uczestnicz we wszystkich naszych decyzjach, w tym w inicjatywie, poprawce i wyborze wszystkich działań, które angażują Spółdzielnię i jej zasoby.

"Kosmopolityczny: przymiotnik. Rozważa kwestie z perspektywy obywatela świata"