De Samenleving van Overeenstemming

Samenvatting

We streven naar een rechtvaardige, duurzame en gelukkige Samenleving van Overeenstemming in 2050. Het is gebouwd op drie pijlers:

 1. Sociale rechtvaardigheid: iedereen krijgt wat hij/zij nodig heeft, wat het vertrouwen in de toekomst versterkt.

 2. Pan-Europese democratie: Beslissingen zijn democratisch in alle instellingen en organisaties, publiek en privaat, in de hele Europese Unie.
 3. Duurzaamheid: Milieuvriendelijk leven dat de menselijke beschaving voor onbepaalde tijd in stand houdt.

De Samenleving van Overeenstemming is een nieuw sociaal contract, dat de vervulling van behoeften, een fatsoenlijk leven en democratische betrokkenheid verzekert, terwijl het onze consumptiegewoonten diepgaand verandert.

De Samenleving van Overeenstemming onderscheidt zich door sleutelkenmerken die verschillen van onze huidige samenleving: (1) Gelijkheid in inkomen en geërfde rijkdom; (2) Sociale zekerheid: gratis gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting; (3) Beperking van middelen weerspiegeld in valuta, met 2 monetaire eenheden: een voor werk en hernieuwbare hulpbronnen, een voor niet-hernieuwbare hulpbronnen; (4) Heerlijke productinformatie; (5) Land rentardship in plaats van grenzeloos eigendom; (6) Universeel ondernemerschap: eenmalige publieke schenking voor ondernemende ondernemingen, voor iedereen; (7) Participerende democratie in alle publieke en private entiteiten; (8) Gemeenschappelijke regels binnen de Europese Unie om gemeenschappelijke behoeften aan te pakken; (9) Minimal environmental impact door gebruik te maken van circulaire, collectieve of low-tech oplossingen.

Je kunt meer te weten komen in een gedetailleerd document.

We streven naar eenrechtvaardige, duurzame en gelukkige samenleving die we de Samenleving van Overeenstemming noemen. We willen dat de Samenleving van Overeenstemming een realiteit is in 2050 of eerder.

De Samenleving van Overeenstemming is gebaseerd op 3 elkaar ondersteunende pijlers:

 1. een ongekend niveau van sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en vertrouwen in de toekomst voor iedereen (overeenstemming tussen mensen over de toewijzing van middelen);

 2. een ongekend niveau van democratie in alle openbare instellingen en particuliere organisaties, van het kleinste bedrijf of vereniging tot de Europese Unie, d.w.z. pan-Europese democratie (overeenstemming onder mensen over beslissingen); en

 3. gezonde, eenvoudige en duurzame consumptie- en productiepatronen, onder het motto "Leef eenvoudig, zodat iedereen eenvoudig kan leven", d.w.z. duurzaamheid van het milieu (overeenstemming tussen mensen en de wetten die de geo-biosfeer beheersen waarvan we afhankelijk zijn), met het vooruitzicht om de menselijke beschaving voor onbepaalde tijd in stand te houden.

Download de uitgebreide beschrijving van de Samenleving van Overeenstemming (ca. 60 pagina's).

De 3 pijlers ondersteunen elkaar

De drie pijlers van de Samenleving van Overeenstemming ondersteunen elkaar en zijn nauwmet elkaar verbonden. Duurzaamheid van het milieu is de voorwaarde voor het bestaan van menselijke beschaving en dus voor rechtvaardigheid en democratie. Sociale rechtvaardigheid en vertrouwen in de eigen toekomst zijn de voorwaarde voor de diepe politieke overeenkomsten, langetermijnvisie en spaarzaamheid die duurzaamheid vereist. Democratie op alle schaalniveaus is het enige gebied waarop menselijke autonomie kan worden ingezet in een duurzame en dus materieel beperkte wereld. Alleen een sterk verenigde en diep democratische Europese Unie heeft de politieke macht en legitimiteit om deze diepgaande transformaties van onze samenleving op tijd door te voeren en de te verwachten weerstand van economische en financiële belangen te overwinnen.

(Lees meer over de betekenis van deze drie pijlers en hoe ze elkaar wederzijds ondersteunen)

De Samenleving van Overeenstemming vormt een radicaal nieuw sociaal contract

De Samenleving van Overeenstemming vormt een radicaal nieuw sociaal contract en een omvattend maatschappelijk alternatief voor het huidige paradigma.

In de Samenleving van Overeenstemming zijn alle burgers er absoluut zeker van dat in hun essentiële behoeften wordt voorzien, leven ze van hun werk, in fatsoenlijke levensomstandigheden die verenigbaar zijn met de eindige hulpbronnen van onze planeet, en nemen ze deel aan democratische beleids- en besluitvorming. Ze genieten van authentieke bevredigingen en bevredigende sociale relaties, die verschillen van, maar van hogere kwaliteit zijn dan, die van 2023. Arbeidsverdeling vindt plaats op de grootst mogelijke schaal, om beperkte hulpbronnen efficiënt te verwerken en als herinnering aan de solidariteit tussen alle mensen. De samenleving is sterk gereguleerd om te zorgen voor een eerlijke toegang tot hulpbronnen, een eerlijke verdeling van rechten en plichten en een eerlijke toepassing van regels.

De belangrijkste kenmerken van de Samenleving van Overeenstemming

De kenmerken van de Samenleving van Overeenstemming die in het scherpste contrast staan met die van onze hedendaagse samenlevingen zijn de volgende:

 • Gelijkheid in inkomen en geërfde rijkdom: de verhouding na belastingen en overdrachten tussen de top 1% en de laagste 1% is lager dan 3:1 voor inkomens en lager dan 2:1 voor geërfde rijkdom;

 • Sociale zekerheid: de toegang tot essentiële goederen (gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, verzekeringen, aansluiting op netwerken, voedsel in geval van crisis) is gratis;

 • Monetair systeem waarin de eindigheid van natuurlijke hulpbronnen is verankerd: het monetaire systeem bevat twee munteenheden, één voor hernieuwbare hulpbronnen zoals menselijke arbeid en landbouwproducten, de munteenheid van klasse A "euro", die wordt toegewezen op basis van iemands werk; en één voor eindige, niet-hernieuwbare hulpbronnen zoals mineralen en de voorraad broeikasgassen in de atmosfeer, de munteenheid van klasse B "carbo", die gelijkelijk over iedereen wordt verdeeld;

 • Objectieve informatie over producten en diensten, vrij van reclame;

 • Toegang tot land via langetermijnhuur onder voorwaarden van goed rentmeesterschap, zonder eeuwig en onbeperkt eigendom;

 • Universele toegang tot ondernemerschap: alle burgers ontvangen bij het bereiken van hun meerderjarigheid een schenking waarmee ze ondernemersinitiatieven kunnen ontplooien als en wanneer ze dat willen. Deze dotatie kan worden aangevuld met openbaar risicokapitaal;

 • Universele participerende democratie in alle publieke en private entiteiten: alle burgers en belanghebbenden nemen deel aan het initiatief, de wijziging en de selectie van collectieve acties;

 • Universaliteitsprincipe dat de gemeenschappelijke behoeften van mensen binnen de Europese Unie belichaamt, met een uniforme reeks regels en een uniform bestuur, vrij van concurrentie tussen gefragmenteerde lokale en nationale entiteiten;

 • Menselijke behoeften worden bevredigd met de technische middelen die leiden tot de laagste totale milieu-impact (op klimaat en biodiversiteit, op energie en op het gebruik van hulpbronnen). Deze technische middelen zijn gebaseerd op technologieën die in 2023 bestaan of in ontwikkeling zijn, met een duidelijke voorkeur voor oplossingen die lang meegaan, circulair zijn, over veel gebruikers worden verdeeld en low-tech zijn.

De Samenleving van Overeenstemming wordt uitgebreid beschreven in dit document (ca. 60 pagina's), in zijn technische, economische en institutionele aspecten. Het document gaat voldoende in detail om te begrijpen "hoe de Samenleving van Overeenstemming werkt", concreet.

Dit document bevat ook de "negatieve spiegel" van de Samenleving van Overeenstemming, d.w.z. de vervreemdende en milieuschadelijke elementen van onze hedendaagse samenleving van 2021, waarvan we in de Samenleving van Overeenstemming afstand zullen doen, en waarvan we - gelukkig en opgelucht - afstand kunnen doen!